man Timons J Hamrick‏‎ Adoptive parent: N.N.
Born ‎1855 at North Carolina, USA