man Drury J Hamrick‏‎ Adoptive parent: N.N.
Born ‎1851 at North Carolina, USA