man Charles E Jenkinson‏‎ Adoptive parent: N.N.
Born ‎1877 at Kansas